Na Slovensku vznikla mierová iniciatíva / New Slovak Peace initiative established

Autor: Iveta Kompišová | 4.12.2020 o 9:28 | Karma článku: 4,49 | Prečítané:  276x

Na Slovensku vznikla oficiálna autentická mierová iniciatíva Ľudia za mier / People for Peace (PfP). The official authentic Peace Initiative People for Peace (PfP) was established in Slovakia.

Sme na prahu novej éry. Pandémia Covid-19 predstavuje globálnu krízu s ďalekosiahlymi následkami, ktorú nemôžu vyriešiť vlády konajúce izolovane a bude si vyžadovať intenzívne úsilie počas mnohých rokov. Žiadna krajina, nech už je akokoľvek veľká alebo mocná, nie je pred ňou ušetrená.

Okrem rôznych spôsobov, akými krajiny reagovali na krízu, bola celkom evidentná ich neschopnosť spolupracovať. Napriek všetkej našej hyperkonektivite sme boli svedkami fragmentácie, ktorá sťažovala riešenie našich spoločných problémov.

Pápež František v Encyklike Františka Fratelli tutti - O bratstve a sociálnom priateľstve, zdôrazňuje, že globálna zdravotná krízová situácia ukázala, že „nikto sa nezachráni sám“, a že skutočne nastal čas „snívať ako jedno ľudstvo“, v ktorom sme „všetci bratmi a sestrami“. Je pravda, že svetová tragédia, akou je pandémia Covid-19, prechodne oživila zmysel pre to, že sme globálnou komunitou, všetci na jednej lodi, kde problémy jedného človeka sú problémami všetkých. Ako ďalej uviedol pápež František, „znovu sme si uvedomili, že nikto sa nezachráni sám; zachránení môžeme byť len spoločne. Tá búrka odhalila našu zraniteľnosť a odkryla tie falošné a nadbytočné istoty, na ktorých sme stavali svoje denné programy, svoje projekty, návyky a priority… Uprostred tejto búrky odpadla fasáda tých stereotypov, ktorými sme kamuflovali svoje ego, v ustavičnej starostlivosti o to, ako vyzeráme, a znovu sa ukázalo neúprosné a blažené vedomie, že sme súčasťou jeden druhého, že sme si navzájom bratmi a sestrami.“

Pandémia Covid-19 zintenzívnila existujúce konflikty, prehĺbila sociálnu nerovnosť a pohrozila zabrzdením mierových procesov, ale tiež poskytla príležitosť prehodnotiť a ďalej rozvíjať mierové operácie OSN. Je preto potrebné posilniť náš kolektívny záväzok podporovať mierové operácie.

To všetko sú elementy, ktoré umožňujú nástup nového svetového usporiadania. Pri tomto novom usporiadaní musíme zdôrazniť význam širokospektrálneho kolektívneho úsilia na podporu narušeného multilaterálneho systému. Sme to my, kto je zodpovedný za vytvorenie systému, ktorý bude slúžiť nám a záujmom „nás, ľudu“, pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia (ako sa hovorí v Charte OSN).

Veríme, že dialóg, pochopenie, šírenie kultúry mieru a tolerancie, akceptovania druhého a pokojného spolužitia medzi ľuďmi, by značne prispelo k zmierneniu mnohých ekonomických, politických a ekologických problémov, ktoré v súčasnosti ťažia veľkú časť ľudského rodu. To je to, v čo dúfame a čo sa usilujeme uskutočniť, aby sa dosiahol všeobecný mier, ktorému by sa mohli tešiť všetci ľudia už v tomto živote.

Aj s týmito cieľmi vznikla na Slovensku oficiálna autentická mierová iniciatíva Ľudia za mier / People for Peace (PfP). Účelom úsilia tejto iniciatívy je rozvíjanie takých aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky, ktoré sa budú usilovať o podporu a rozvíjanie mierových vzťahov medzi štátmi.

V rámci toho sa budú Ľudia za mier usilovať najmä o:

 • založenie,  prípravu, organizáciu a koordináciu mierovej konferencie, realizovanej v pravidelných intervaloch. Mierová konferencia by v budúcnosti mala predstavovať kľúčovú aktivitu PfP.
 • prípravu, organizáciu a realizáciu odborných podujatí a seminárov s mierovou tematikou;
 • realizáciu projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí s tematikou mierových vzťahov;
 • spracovávanie analýz súčasného stavu a trendov v oblasti mierových vzťahov;
 • spracovávanie nezávislých odborných štúdií, publikácií a analýz s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky s dôrazom na mierové iniciatívy, odzbrojenie, dosiahnutie a udržanie mieru;
 • získavanie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti združenia a napĺňanie jeho cieľov: organizácia a priebeh konferencie, seminárov a iných podujatí, vypracovávanie propagačných materiálov, odborných analýz a štúdií, založenie a aktualizácia web stránky, blogu a iných aktivít zameraných na propagáciu a podporu mierových vzťahov medzi štátmi;
 • sprostredkovanie kvalifikovaných a objektívnych informácií pre odbornú i laickú verejnosť v oblasti medzinárodných vzťahov, mierových iniciatív, princípov pacifizmu;
 • presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov ku konkrétnym otázkam zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov vrátane ľudských práv, aktívneho zapojenia kvalifikovaných žien do politického života a zdravého životného prostredia;
 • podporu esperanta ako medzinárodného jazyka mieru;
 • zviditeľňovanie a podporu inšpiratívnych osobností zasluhujúcich sa o rozvoj mierových vzťahov;
 • spoluprácu s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí.

Ľudia za mier je občianskym združením s právnou subjektivitou založeným v zmysle zákona č. 83/1993 Zb. o združovaní občanov. Je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb.

Členstvo v tejto mierovej iniciatíve je otvorené pre všetkých, ktorí súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pripojíte. V prípade Vášho záujmu o členstvo alebo spoluprácu, či podporu mierovej iniciatívy v inej forme, či už prostredníctvom účasti na odborných podujatiach, príspevkoch do odborných analýz a štúdií, alebo IT záležitostí v súvislosti so založením web stránky a iných, píšte na adresu: peopleforpeace20@gmail.com.

Ďakujeme a nezabúdajte, že kým Zlomyseľní majú v srd­ci len faloš, mierumilovní ži­jú v radosti. (Prov 12:20).

New Slovak Peace initiative

We are standing on the threshold of a new era. The Covid-19 pandemic brought with it a global crisis with far-reaching consequences that couldn’t be solved by their governments acting in isolation and would require intensive efforts over many years. No country, no matter how big or powerful, was going to be spared.

Aside from the different ways that various countries responded to the crisis, their inability to work together became quite evident. For all our hyper-connectivity, we witnessed a fragmentation that made it more difficult to resolve problems that affect us all.

The Holy Father Francis in his Encyclical letter Frattelli Tutti On fraternity and social friendship emphasizes that the global health crisis has shown that “no one can face life in isolation” and that the time has truly come to “let us dream, then, as a single human family, brothers and sisters all.“ True, a worldwide tragedy like the Covid-19 pandemic momentarily revived the sense that we are a global community, all in the same boat, where one person’s problems are the problems of all. As Pope Francis further stated, “once more we realized that no one is saved alone; we can only be saved together. The storm has exposed our vulnerability and uncovered those false and superfluous certainties around which we constructed our daily schedules, our projects, our habits and priorities… Amid this storm, the façade of those stereotypes with which we camouflaged our egos, always worrying about appearances, has fallen away, revealing once more the ineluctable and blessed awareness that we are part of one another, that we are brothers and sisters of one another”.

The Covid-19 pandemic has intensified existing conflicts, deepened social inequality, and threatened to set back peace processes, but it has also afforded an opportunity to rethink and develop United Nations peacekeeping further. Therefore, our collective commitment to support peacekeeping operations should be strengthened.

All of these are but clearing the way for the new world order. We should stress the importance of a wide-ranging collective effort to shore up the distressed multilateral system. It’s us who have the responsibility to craft the system to serve us and the interests of ‘we, the peoples’ and to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours (as stated in the UN Charter).

We believe that dialogue, understanding and the widespread promotion of a culture of tolerance, acceptance of others and of living together peacefully would contribute significantly to reducing many economic, social, political and environmental problems that weigh so heavily on a large part of humanity. This is what we hope and seek to achieve with the aim of finding a universal peace that all can enjoy in this life.

With these goals in mind, the official authentic Peace Initiative People for Peace (PfP) was established in Slovakia. The purpose of this initiative is to develop such activities in the field of international relations and foreign policy, which seek to support and develop peaceful relations between states.

As part of this, the People for Peace will strive in particular for:

 • establishment, preparation, organization and coordination of a peace conference held at regular intervals. The peace conference should be a key activity of PfP in the future.
 • preparation, organization and implementation of special events and workshops on peaceful topics;
 • implementation of projects and programs to public-educational events on the topic of peaceful relations;
 • performing analyses on current state and trends in the field of peace relations;
 • preparation of independent expert studies, publications and analyses on the topic of international relations and foreign policy with an emphasis on peace initiatives, disarmament, peace-building and peacekeeping;
 • obtaining financial resources to ensure the activities of the association and fulfil its goals: organization and course of conferences, workshops and other events, elaboration of promotional materials, expert analyses and studies, establishment and updating of website, blog and other activities aimed at promoting and supporting peaceful relations between nations;
 • providing qualified and objective information for the professional and lay public in the field of international relations, peace initiatives, principles of pacifism;
 • promoting positive changes in the attitudes of the population and public authorities on specific issues of foreign policy and international relations, including human rights, active involvement of qualified women in political life and a healthy environment;
 • support for Esperanto as an international language of peace;
 • making visible and supporting inspiring personalities who have contributed to the  development of peaceful relations;
 • cooperation with organizations of similar focus both in the Slovak Republic and abroad.

People for Peace is a civic association with legal personality established in accordance with Act no. 83/1993 Coll. on the association of citizens. It is a voluntary, non-political and non-profit association of natural and legal persons.

Membership in this peace initiative is open to all who agree with the statutes and goals of the association. We will be very happy if you join us. If you are interested in membership, cooperation or support for this peace initiative in another form, whether through participation in professional events, contributions to expert analyses and studies, or IT matters related to the establishment of a website and others, please write to this e-mail: peopleforpeace20@ gmail.com.

Thanks a lot and don’t forget that “Deceit is in the mind of those who plan evil, but those who counsel peace have joy” (Prov 12:20).

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Delta variant udrie asi už v polovici júla. Zasiahne nezaočkované regióny

Aktuálne je na Slovensku zaočkovaných 26 percent obyvateľstva.

Dobré ráno

Dobré ráno: Delta je tu, môžu byť aj lockdowny

Ako sa bude vyvíjať pandémia.

Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Čo núka Fico namiesto očkovania? (komentár šéfredaktorky)

Odmietači ťahajú za sebou do priepasti zdravotníkov, služby aj deti.


Už ste čítali?